Choose your language:

Privacyverklaring

1. Algemeen

Verantwoordelijke: FILMAR GROUP Sp. z o.o., Całowanie 94H, 05-480 Karczew, Polen (‘wij’) is de exploitant van de website www.filmar-group.pl (‘website’).

Toezichthouder voor gegevensbescherming: Tel.: + 48 22 810 12 48, e-mail: dataprotection@filmar-group.pl

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens. De volgende privacverklaring licht het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens via onze website toe. De website kan links bevatten naar aanbiedingen van andere providers die niet onder deze privacyverklaring vallen.

2. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn individuele details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijv. informatie zoals de juiste naam, adres, postadres en telefoonnummer. De beveiliging van persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons. Daarom worden onze websites beheerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3. Gebruik van de website zonder persoonlijke gegevens te verstrekken

U kunt de informatie die op onze website wordt aangeboden, gebruiken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.

a) Logbestanden

Onderwerp van verwerking: wanneer de website wordt geopend, verzamelen we informatie over de aanvragende computer en de webbrowser, zoals het tijdstip van de oproep, de geopende inhoud, het type browser en het besturingssysteem. Volledige IP-adressen, waarmee een bepaalde computer en dus een bepaalde internetgebruiker kunnen worden geïdentificeerd, worden niet verzameld.

Doel van de verwerking: Deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen het gebruik van onze website te evalueren en onze website te optimaliseren, d.w.z. om gerechtvaardigde belangen na te streven.

De rechtsgrondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

b) Cookies

Onderwerp van de verwerking: bij het openen van de website worden zogenaamde cookies gebruikt. Dat zijn korte tekstbestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen. Dat zijn sessiecookies. Dergelijke cookies zijn alleen geldig voor de duur van de browsersessie en worden niet permanent opgeslagen, maar automatisch verwijderd zodra u de browser sluit. Cookies slaan geen gegevens op die rechtstreeks aan uw persoon kunnen worden toegewezen. De inhoud van cookies wordt ook niet samengevoegd met persoonlijke gegevens, maar blijft gepseudonimiseerd (de gegevens worden rechtstreeks alleen toegewezen aan een willekeurig gegenereerde identificator).

Doel van verwerking: deze cookies worden gebruikt om de verzoeken van uw browser aan onze website te verwerken en om ze te koppelen aan een specifieke gebruiker, bijv. welke inhoud u al hebt bezocht of de producten die u als bladwijzer hebt opgeslagen. De gegevens die in cookies worden opgeslagen, dienen om het gebruik van onze website te evalueren en te optimaliseren, evenals om rekening te houden met bladwijzers, d.w.z. om onze gerechtvaardigde belangen na te streven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Mogelijkheid tot bezwaar: u kunt het gebruik van cookies voorkomen door cookies in de instellingen van uw webbrowser te deactiveren en u kunt op elk gewenst moment de inhoud van cookies bekijken en verwijderen. Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website volledig gebruiken.

c) Google Analytics

Onderwerp van verwerking: deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt door Google echter van tevoren ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar pas ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

Doel van verwerking: in onze naam zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

De rechtsgrondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Mogelijkheden tot bezwaar:

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door cookies in de instellingen van uw webbrowser te deactiveren en u kunt op elk gewenst moment de inhoud van cookies bekijken en verwijderen. Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website volledig gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie worden gegenereerd door Google worden geregistreerd en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Daarnaast kunt u verhinderen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gebruikt dat voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming van Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.nl/intl/nl/policies/.

4. Verwerking van gegevens die u ons verstrekt

Zonder de toestemming van de gebruiker zullen door het gebruik van onze websites geen persoonlijke gegevens worden verwerkt buiten de gevallen die genoemd zijn in paragraaf 3. De gebruiker beslist of hij persoonlijke gegevens wil vrijgeven in de context van een verzoek of niet.

Onderwerp van verwerking:

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u verstrekt, inclusief de inhoud van uw verzoek.

Wanneer u het contactformulier gebruikt, moet u verplicht uw naam en bedrijfsnaam, het e-mailadres, telefoonnummer en het postadres opgeven, zodat uw verzoek kan worden verwerkt.

Doel van verwerking: We gebruiken deze gegevens om uw verzoek te verwerken en u bijvoorbeeld materiaal of monsters op te sturen. In overeenstemming met de wet kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing, d.w.z. om gerechtvaardigde belangen na te streven, tenzij u het er niet mee eens bent.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) AVG (precontractuele maatregelen) of artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gerechtvaardigde belangen).

5. Vertrouwelijkheid van uw gegevens en het doorgeven ervan aan derden

Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding. Indien nodig zullen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan externe dienstverleners, wanneer we u materiaal of monsters sturen.

Anders geven we alleen persoonlijke gegevens door aan derden als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijv. aan rechtshandhavingsinstanties. De rechtsgrondslag in deze zaak is artikel 6, lid 1, onder c) AVG.

Als serviceprovider voor het verwerken van uw data gebruiken wij Google (zie sectie 3.c).

6. Duur van de opslag van gegevens

Wij proberen persoonlijke gegevens slechts zo gering mogelijk te verwerken. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor het betreffende doel of zolang hier een wettelijke verplichting voor is.

7. Uw rechten

U hebt, als de respectieve wettelijke voorwaarden gelden, de volgende rechten:

Gebruik voor het claimen van uw rechten het adres vermeld onder punt 1 hierboven.

Als u meent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG). De plaatselijk verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is het Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polen, Tel: +48 22 531 03 00, Fax: +48 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

8. Gegevensbeveiliging

We gebruiken encryptie op onze website. Gegevens die u invoert in het contactformulier worden daarom gecodeerd naar ons verzonden en kunnen niet worden bekeken door onbevoegde derden. Wij nemen ook passende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te verzekeren van persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard. Alle gegevens worden zorgvuldig beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN