Choose your language:

Certyfikaty na opakowaniach wysyłkowych: czemu służą?

Wraz z rosnącą świadomością konsumentów, firmy znajdują się pod coraz większą presją, by stosować zrównoważone praktyki na każdym etapie: od produkcji po transport. Dotyczy to również opakowań wysyłkowych.  Certyfikaty, przyznawane przez niezależne instytucje zewnętrzne, dają klientom pewność, że opakowania wysyłkowe spełniają rygorystyczne standardy pro-środowiskowe, przez co odgrywają one obecnie kluczową rolę w budowaniu wiarygodności marki.  

Certyfikacja opakowań wysyłkowych to sposób na promowanie wysokiej jakości produktów i zrównoważonych praktyk

Certyfikaty w branży opakowań wysyłkowych są przyznawane firmom, które spełniają określone kryteria. Mogą być one związane ze zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością środowiskową i działaniami dla społeczności lokalnej, ale także z jakością zarządzania, przyjętymi w firmie politykami na rzecz różnorodności i włączenia (D&I), stabilnością finansową czy poziomem innowacyjności.

Certyfikat przyznany przez szanowaną instytucję zewnętrzną daje klientom i konsumentom pewność, że produkty i praktyki firmy są zgodne z rygorystycznymi standardami, promując przejrzystość i zaufanie w branży.

Nie tylko certyfikaty ekologiczne: dzięki znakom takim jak ISO możesz sprawdzić stabilność i efektywność firmy

Certyfikaty, które oceniają wpływ firmy na środowisko i sprawy społeczne w ostatnich latach gwałtownie zyskały na znaczeniu, warto pamiętać, że istnieje jeszcze jedna cenna kategoria certyfikatów. Są to certyfikaty „techniczne”, które skupiają się na zarządzaniu i finansach, oferując potencjalnym klientom i kontrahentom dogłębny wgląd w efektywność operacyjną firmy, jej wiarygodność finansową, stabilność i innowacyjność. 

Jako FILMAR jesteśmy dumnymi posiadaczami trzech cenionych certyfikatów w tym obszarze:

Certyfikacja standardu zarządzania jakością ISO 9001 daje pewność, że nasza firma spełnia wymogi prawne oraz wymogi klientów. Certyfikat ten wskazuje na zgodność z międzynarodowymi standardami zarządzania jakością. Norma ISO 14001 zapewnia jasne ramy zarządzania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia spełnienia wymogów prawnych i budowania zaufania interesariuszy. Standard zapewnia organizacji systematyczne podejście do planowania, wdrażania i zarządzania systemem zarządzania środowiskowego.

Certyfikat nadawany jest po ocenie wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywanej przez analityków firmy certyfikującej. Wystawiany jest na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu International Payment Monitor, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych.

Jako wiodąca firma w sektorze ekologicznych opakowań wysyłkowych, posiadamy również certyfikaty, które poświadczają zgodność naszej produkcji z zasadami zrównoważonego rozwoju i możliwość recyklingu naszych kopert wysyłkowych. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest dziś edukowanie o potencjalnych zagrożeniach i wyzwaniach związanych z fałszowaniem, a nawet wymyślaniem ekocertyfikatów w branży opakowań wysyłkowych.

Jak rozpoznać wiarygodne certyfikaty ekologiczne opakowań wysyłkowych?

Certyfikaty ekologiczne i środowiskowe są przyznawane po dokładnym procesie audytu i weryfikacji przeprowadzanym przez uznane instytucje certyfikujące. Aby mieć pewność, że mamy do czynienia z wiarygodnym certyfikatem, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii.

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy instytucja certyfikująca jest uznawana na arenie międzynarodowej i posiada akredytacje renomowanych jednostek akredytujących. Gwarantuje to, że proces certyfikacji danego produktu przebiegał zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi.

Warto też sprawdzić, czy kryteria danej certyfikacji są zgodne z międzynarodowymi standardami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zwróć uwagę na to, czy proces certyfikacji jest przejrzysty, czy kryteria i metodologia są jasno udokumentowane.

Na koniec, warto też krytycznie przyjrzeć się reputacji i dotychczasowym osiągnięciom jednostki certyfikującej, biorąc na tapet kwestie bezstronności i uczciwości przy przyznawaniu certyfikatów. Dokładna ocena tych czynników pozwoli Ci zweryfikować, czy dana organizacja faktycznie zapewnia wiarygodne, wartościowe certyfikaty.

Zagwarantowanie wiarygodnej certyfikacji opakowań ekologicznych ma obecnie zasadnicze znaczenie. W naszej branży obejmuje to również kwestię rzetelnej certyfikacji w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej, ponieważ pozyskiwanie dziewiczego papieru zawsze oznacza wycinanie drzew, co może prowadzić do deforestacji.

Certifications from reputable organizations like the Forest Stewardship Council (FSC) guarantee responsible sourcing, demonstrating the company’s unwavering commitment to sustainable production.

The amount of electronic and electrical equipment waste produced in Europe each year, as well as the impact shipping has on the environment, have grown to be major concerns that call for collective response.

Zrównoważona gospodarka leśna to klucz do produkcji ekologicznych opakowań ecommerce

Dla producentów opakowań e-commerce przestrzeganie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej to kluczowy aspekt odpowiedzialnej produkcji. Certyfikacja przez niezależne, cieszące się zaufaniem organizacje, takie jak Forest Stewardship Council (FSC) czy Sustainable Forestry Initiative (SFI), to dowodów na to, że materiały stosowane w produkcji opakowań wysyłkowych pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. 

Certyfikat FSC® jest jedynym oznakowaniem ekologicznym, które gwarantuje, że papier, karton i masa celulozowa zostały pozyskane w sposób zrównoważony – dlatego jesteśmy niezwykle dumni z otrzymania certyfikatu FSC.

Oprócz certyfikatu FSC otrzymaliśmy również dwa inne prestiżowe certyfikaty ekologiczne i środowiskowe: Błękitnego Anioła oraz PRS Green Label.

  • Błękitny Anioł (Blue Angel) to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych znaków ekologicznych w Europie. Powstał w Niemczech w 1978 roku, ale od tego czasu upowszechnił się w całej Europie Zachodniej i jest nieprzerwanie przyznawany produktom i usługom, które wyróżniają się w danej branży jako szczególnie przyjazne dla środowiska. Błękitny Anioł gwarantuje, że produkt obciąża środowisko naturalne w możliwie jak najmniejszym stopniu, a jego produkcja i użytkowanie spełniają najwyższe standardy w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – wszystko to przy zachowaniu takiej samej użyteczności i jakości, jak w przypadku innych, mniej przyjaznych dla środowiska produktów dostępnych na danym rynku. 

  • PRS Green Label to certyfikat przyznawany firmom z europejskiego przemysłu polimerowego, które aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska i uczestniczą w cyrkularnym systemie kontrolowanego współdzielenia i ponownego wykorzystania palet typu CP. Cyrkularność to istotny aspekt walki ze zmianami klimatycznymi, dlatego jesteśmy wdzięczni za to, że możemy uczestniczyć w tym innowacyjnym systemie, zarządzanym przez PRS od blisko dwudziestu lat.

Certyfikacja opakowań eko to nie wszystko – liczy się ciągłe działanie

Chociaż ekoetykiety odgrywają ważną rolę w identyfikowaniu produktów i praktyk przyjaznych dla środowiska, nie są one jedynym wyznacznikiem zaangażowania firmy w działania na rzecz ochrony środowiska. 

W FILMAR wierzymy, że firmy powinny cały czas monitorować i analizować swój wpływ na środowisko, szukając sposobów na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i ograniczenie zużycia surowców ze źródeł nieodnawialnych. Dlatego nasza firma ściśle współpracuje z ClimatePartner, agencją konsultingową specjalizującą się w analizie śladu węglowego i opracowywaniu strategii działań na rzecz klimatu.

Ze wsparciem ClimatePartner aktywnie pracujemy nad zmniejszeniem śladu węglowego związanego z produkcją naszych opakowań wysyłkowych. Opracowaliśmy metody pozwalające nam zaoferować, na życzenie, produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla oraz w przemyślany sposób rekompensować emisję CO2 naszej firmy.

Proaktywne podejście pozwala firmom wyjść poza sferę „zdobywania” oznakowań ekologicznych, aby zidentyfikować inne obszary wymagające poprawy, wyznaczyć realistyczne cele w zakresie redukcji emisji i wdrożyć kompleksowe strategie mające na celu wdrażanie zrównoważonych rozwiązań. Wybór przyjaznych dla środowiska opakowań ecommerce to świetny krok w kierunku bardziej ekologicznego biznesu.

Wiarygodne certyfikaty ekologiczne pozwolą Ci zyskać przewagę na rynku

Świadomy wybór renomowanych dostawców oferujących certyfikowane opakowania ecommerce pozwoli podkreślić zaangażowanie Twojej firmy w kwestię ochrony środowiska, dzięki czemu zyskasz przewagę na rynku. Kluczowe znaczenie ma tutaj jednak staranna weryfikacja wiarygodności i autentyczności posiadanych przez firmy certyfikatów i ekoznaków.

Warto także pamiętać, że same certyfikaty nie zawsze w pełni oddają wysiłki podejmowane przez firmę na rzecz ochrony środowiska. Poprzez spójne integrowanie posiadanych certyfikatów i aktywne prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, firmy mogą realnie przyspieszyć zieloną transformację, jednocześnie odpowiadając na zmieniające się oczekiwania coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów.

Konsumentom zależy dziś na ekologicznych opakowaniach ecommerce

Znaczenie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu cały czas rośnie. Konsumenci coraz częściej wybierają produkty tych firm, które wykazują się zaangażowaniem w bliskie im wartości, np. w ochronę środowiska, wspieranie lokalnych społeczności czy przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt. 

Fot. Mika Baumeister, Unsplash

Konsumenci są świadomi skali postępującego kryzysu klimatycznego: raport Pew Research z 2021 r. wskazuje, że prawie trzy czwarte (72%) osób w siedemnastu krajach rozwiniętych obawia się, że negatywne skutki zmian klimatycznych na pewnym etapie życia dotkną ich osobiście.

Certyfikacja opakowań to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne opakowania wysyłkowe

Przez długi czas uważano, że walka o klimat jest toczona głównie przez najmłodsze pokolenia – tzw. Zetki i Millenialsów. Najnowsze dane pokazują, że tak nie jest. Dziś coraz więcej osób ze wszystkich grup wiekowych zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą ocieplenie klimatu, i domaga się zmian.

Według badania IBM Institute for Business Value (IBV) z 2022 roku, purpose-driven consumers, czyli konsumenci kierujący się celami, którzy wybierają produkty i marki w oparciu o to, czy są zbieżne z ich wartościami, stanowią aż 44% wszystkich konsumentów. To obecnie najliczniejszy segment konsumentów. Widać zatem wyraźnie, że dziś już nie tylko młodzi ciągną ten temat do przodu – zrównoważony rozwój chcą dziś wspierać bardzo różne osoby, niezależnie od wieku i poziomu dochodów.

W badaniu, przeprowadzonym w 28 różnych krajach pod koniec 2021 r. aż 62% konsumentów zadeklarowało chęć zmiany swoich nawyków zakupowych tak, aby ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. Wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią edycją badania (2019) sugeruje rosnącą tendencję w kierunku bardziej świadomego środowiskowo konsumpcjonizmu.

Trend ten najprawdopodobniej nie ulegnie odwróceniu – tegoroczne (2023) badania przeprowadzone przez Sky Media dla Sky Zero Footprint Fund wykazały, że komunikaty marketingowe promujące zrównoważony rozwój (tzw. sustainability messaging) są niezwykle skuteczne. Przy wyborze danej firmy lub marki kieruje się nimi nawet 3 na 5 konsumentów.

Certyfikowane koperty wysyłkowe chronią klientów przed greenwashingiem

Zmieniają się nie tylko postawy konsumentów, ale także ich realne zachowania. IBV ustalił, że ponad połowa konsumentów jest skłonna zapłacić wyższą cenę za podobny produkt od bardziej ekologicznej marki. Badanie nastrojów amerykańskich konsumentów z 2020 roku (McKinsey) wykazało z kolei, że ponad 60% z nas zapłaciłoby więcej za produkt zapakowany w ekologiczne opakowanie – takie jak nasze eko koperty wysyłkowe.

Jednak w miarę jak wśród konsumentów rośnie świadomość, rośnie również zdrowy sceptycyzm i obawy związane z zjawiskiem greenwashingu. Wiele firm chwali się swoimi „ekologicznymi” produktami, ale pojawia się pytanie: czy faktycznie każda z nich produkuje w zrównoważony sposób?

Klienci nie chcą być wprowadzani w błąd: według badania przeprowadzonego w 2022 roku przez Sensormatic Solutions, aż 70 procent ankietowanych przyznało, że zmieniłoby swoje nawyki zakupowe, gdyby odkryło, że dany sklep lub marka wcale nie działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rozwijająca się wśród konsumentów dociekliwość wzmacnia zapotrzebowanie na przejrzystość i wiarygodność deklaracji o ekologicznej produkcji.  

Z odpowiedzią przychodzą tutaj certyfikaty ekologiczne. Stosowanie zrównoważonych, certyfikowanych opakowań pomoże Ci w kreowaniu pozytywnego wizerunki Twojej marki – wizerunku, który trafia do świadomych ekologicznie konsumentów. Decydując się na certyfikowane, przyjazne dla środowiska koperty wysyłkowe, takie jak nasze Koperty Bąbelkowe Classic czy Extra Strong, które są wykonane z papieru z certyfikatem FSC, przyciągniesz nawet najbardziej wymagających konsumentów, dla których liczą się przede wszystkim zrównoważone praktyki.

W przypadku naszych klasycznych kopert wysyłkowych idziemy o krok dalej niż większość producentów opakowań: używamy wyłącznie papieru w 100% z recyklingu, a oba produkty w pełni nadają się do recyclingu również po użyciu, „zamykając” system obiegu dla naszych opakowań wysyłkowych.

W naszej ofercie mamy również idealne, budżetowe rozwiązanie dla wysyłki odzieży i obuwia: nasze ekologiczne foliopaki kurierskie Co-Ex Filbag są wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu w aż 80%. 

Wzmocnij swoją pozycję na rynku i stań się zielonym liderem w swojej branży dzięki spersonalizowanym kopertom z nadrukiem

W FILMAR doskonale rozumiemy, jak istotne jest dopasowanie naszych eko opakowań wysyłkowych do potrzeb Twojej firmy. Dzięki naszym personalizowanym kopertom wysyłkowym możesz niskim kosztem zbudować silną tożsamość swojej marki. Umieszczając na opakowaniach wysyłkowych jej logo i inne elementy identyfikacji wizualnej wraz z naszymi certyfikatami ekologicznymi nie tylko zwiększysz rozpoznawalność marki, ale także wyślesz swoim klientom jasny sygnał, że stoisz po stronie środowiska. 

Połącz certyfikaty ekologiczne i ekoetykiety, aby przedstawić swoje zaangażowanie wizualnie

Poprzez strategiczne rozmieszczenie na opakowaniach wysyłkowych logotypów certyfikacji ekologicznej obok logo i innych elementów wizualnej tożsamości Twojej firmy, ułatwiasz klientom rozpoznanie Twojego zaangażowania w zrównoważony rozwój już na pierwszy rzut oka.

Takie podejście pomoże Ci przyciągnąć klientów o podobnych wartościach, którzy traktują kwestie środowiskowe priorytetowo. Dodatkowo, wyróżni Cię to spośród konkurencji, pozycjonując Twoją firmę jako zielonego lidera na zatłoczonym rynku. Wzmocni to zaufanie do Twojej marki i zwiększy liczbę powracających klientów.

Wybierając opakowania wysyłkowe z certyfikatem ekologicznym, automatycznie pozycjonujesz swoją firmę jako wiarygodną i świadomą środowiskowo markę. Dzięki naszym spersonalizowanym kopertom wysyłkowym, masz możliwość zaprezentowania naszych certyfikatów obok swojego logo – co pomoże Ci wzmocnić przekaz!

Ekologiczne koperty wysyłkowe: dobre dla środowiska i dobre dla Twojego biznesu!

W obecnej sytuacji na rynku, gdy dbałość o środowisko nabiera coraz większego znaczenia, certyfikacja opakowań wysyłkowych odgrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu zaufania, wiarygodności i wyróżnieniu się na rynku. Niezależne certyfikaty potwierdzają, że pozyskiwanie surowców przebiega w odpowiedzialny sposób, a proces produkcji jest zrównoważony. Wybierając certyfikowanych dostawców opakowań wysyłkowych, przedsiębiorstwa przyciągają uwagę świadomych ekologicznie klientów i wzmacniają wizerunek swojej marki.

Dane wyraźnie pokazują, że marki, które aktywnie promują swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, widzą w tym korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla biznesu.

Jako lider w obszarze ekologicznych opakowań wysyłkowych, zdajemy sobie sprawę, jak ważne są niezależne certyfikaty, które potwierdzają zrównoważony proces produkcji i możliwość recyclingu naszych produktów. Jesteśmy dumni z naszej eko-oferty, która obejmuje ekologiczne koperty wysyłkowe Classic i Extra Strong, a także foliopaki kurierskie Co-Ex Filbags. Wszystkie te produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi i etycznymi, czego dowodzą uzyskane przez nas certyfikaty Forest Stewardship Council, Blue Angel, PRS Green Label i Climate Partner. Zapewniamy firmom przyjazne środowisku rozwiązania w zakresie opakowań e-commerce, które odpowiadają na oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Dołącz do nas i pomóż nam w tworzeniu bardziej zielonej przyszłości! Wybierz nasze certyfikowane ekologiczne koperty wysyłkowe już dziś i pokaż swoim klientom, że stoisz po właściwej stronie mocy!